copyright(c)2005.Hideya Kikuchi. All rights reserved.